Условия за ползване на услугите

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ПО ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ
“ДОСТАВКА АНГЛИЯ” ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФИРМА
“ТИ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Раздел I : Общи положения
1. С тези Общи условия (за краткост ОУ), на договора с потребителите на услугите «Доставка от Англия» (за краткост ДА), предоставяна от фирма “Ти Джи Енерджи” ЕООД (за краткост ОПЕРАТОР) се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

2. Потребители на услуги ДА, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци, земеделски производители и юридически лица.

3. Потребители на услуги ДА, могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

3.1. Във всеки офис на ОПЕРАТОРА, където Общите условия са поставени на видно и достъпно място;

3.2. На електроннaта страница на ОПЕРАТОРА в интернет с адрес www.dostavka-anglia.com, където са публикувани в електронен вариант.

4. Страните по договора по т.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на услуги, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от които са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за услуги, които са различни от условията, записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.

5. Със създаването на товарителница, потребителите приемат, че познават и са съгласни с общите условия на “Доставка от Англия”, както и че са запознати с действащите законови разпоредби на България, Европейски съюз и Великобритания. ( не е задължителен подпис в зависимост от епидимичните мерки).

6. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага законодателството на Република България, Европейски съюз и Великобритания.

Раздел II: Обхват и характеристика на услугите

7.Общите условия се прилагат за услугите ДА, предоставяни от ОПЕРАТОРА на територията на Република България и на територията на Вликобритания чрез мрежа, включваща стацинарни офиси, транспортни и технически средства.

8. Услугите ДА от обхвата на дейността на ОПЕРАТОРА са обичайни и допълнителни съгласно описанието им в Тарифата за услуги ДА, която представлява неразделна част от тези Общи условия.

Раздел III: Условия за достъп

9. ОПЕРАТОРЪТ гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните услуги ДА.

10. Договорът за услуга е в две части – товарителницата и тези ОУ и се счита за сключен с приемането на пратката от Подателя. Товарителницата e документ с уникален номер попълнен по образец на ДА и указания на Клиента на хартия или в електронен формат в електронната система на ДА, номерът на който трябва да бъде поставен върху пратката. Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офисите на ДА на териториите на България и на Великобритания, в рамките на определено от ДА работно време, което се поставя на видно и достъпно място за всички потребители в офисите.

11. Договорът за извършване на услугата ДА се счита за изпълнен:

11.1. С предаването на пратката на Получателя, удостоверено с подписите на Получателя и представителя на ДА в товарителницата.

11.2. С връщането към подателите на недоставена пратка;

11.3. С унищожаването на пратка съдържаща по реда на т. 37 от настоящите ОУ;

Раздел IV: Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

12. ОПЕРАТОРЪТ на услугите ДА гарантира опазване на тайната на потребителите и изискванията за сигурност, както по време на извършване на услугата ДА, така и след това.

13. ОПЕРАТОРЪТ предприема всички мерки и действия за охрана и опазване на пратките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имуществото на ОПЕРАТОРА, живота и здравето на служителите на ОПЕРАТОРА, живота и здравето на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; гарантира тайната на кореспонденцията, защитата на личните данни и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез мрежата на ОПЕРАТОРА..

Раздел V: Цени и начини на плащане

14. ОПЕРАТОРЪТ образува цените на услугите ДА, които предоставя, в съответствие с търсенето и предлагането им.

15. Всички цени на услуги, предоставяни от ДА, се включват в Тарифа за услуги, с която потребителите се запознават чрез:

15.1. Поставяне на видно и достъпно място във всеки офис на ДА;

15.2. Публикация на електронната страница на ДА в интернет с адрес www.dostavka-anglia.com.

16. Цените на услугите се заплащат в брой или по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с ДА.

17. Заплащането на услугите ДА се извършва от ПОДАТЕЛЯ, като в България изпращането на пратки се заплаща в български лева, а във Великобритания изпращането на пратки се заплаща в английски паунди.

Раздел VI: Условия за приемане и доставяне на пратки

18. Пратки се предават от Подателите и се приемат от служителите на ОПЕРАТОРА пряко, съгласно условията на товарителницата, от адрес на Подателя или в офис на ДА.

19. Работното време на офисите се определя от ДА, поставя се на видно място в офисите на ДА и е достъпно за всички потребители. Работното време е побликувано и на електронната страница на ДА.

20. ДА определя задължителните изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане на пратките.

21. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди.

22. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Подателя. С подписа си върху нея, Подателят потвърждава вписаните данни, предоставя като необходима информация номера на телефона си, номера на телефона на Подателя, както и адреса на Получателя, при условие, че желанието на Подателя е пратката да бъде доставена до адреса на Получателя.

23. Подателят поема пълна отговорност за неточни или неверни данни предоставени от него при попълването на товарителницата.

24. Подателят потвърждава съгласието си пратката му да бъде манипулирана от служител на ДА (съгласно т.38.4 и т.38.5 от тези ОУ – преопаковане, доопаковане, проверка за наличие на забранени или контрабандни стоки, контролно замерване за определяне на тарифното тегло на пратката и при установени несъответствия – претарифиране)

25. Подателят с подписа си върху товарителницата декларира, че познава тези ОУ и че те са част от договора за услугите ДА.

26. При изпращане на пратка всички данни за получателя се попълват съгласно разпорежданията на Подателя, подадени във физическа или електронна форма, като служителят на ДА не се ангажира с проверка на достоверността им. Ако при проверка по телефонен номер ДА установи, че получателят на пратката има регистриран адрес за доставка в системата на ДА и е дал съгласие си този адрес да бъде използван при приемането на пратки за него, ДА може да го допълни в товарителницата автоматично.

27. Доставянето на пратки се извършва в офисите на ДА или на адреса на Получателя, срещу собственоръчен подпис.

28. Пратките се доставят на лицето, посочено като Получател, на негов родител или законен настойник, ако e малолетно, или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице.

29. Всяка пратка се предава на Получателя лично или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред Подателя да получи пратката от служител на ДА. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.

30. ОПЕРАТОРЪТ се ангажира с доставка на всяка пратка в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай, че посочените от Подателя данни в товарителницата име, адрес и телефон на Получателя са пълни и верни.

Сроковете на доставка са:
– за селища с офис на Куриера – до 20 работни дни;
– за селища без офис на Куриера – до 20 работни дни.

31. В случаите когато ДА трябва да изпрати известие, касаещo доставката на пратка към получател или подател, това може да бъде направено по един от следните начини:

31.1. Чрез SMS на мобилен телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция между ДА и подателя/получателя;

31.2. Чрез писмо по електронна поща, адресът на която e посочен от подателя при изпращане на пратката или уточнен като начин на кореспонденция между ДА и подателя/получателя;

31.3. С телефонен разговор към телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция между Да и подателя/получателя, който се записва в телефонната централа на ДА и може да бъде прослушан при необходимост;

31.4. С публикуване на информацията в Информационната система на ДА, за която получателите/подателите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.

32. Пратки, адресирани “до поискване”, се доставят на получателите в офис на ДА, срещу документ за самоличност.

33. Отказът на получателя да получи пратка се отбелязва от него върху транспортния договор, придружаващ пратката и се подписва. Ако получателят откаже, това се удостоверява от служител на ДА, който вписва отказа и се подписва.

34. Получателите на пратки могат да упълномощават писмено други лица да ги получават.

35. ДА не работи с наложени платежи.

36. Пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че не са потърсени в срок, определен в служебното известие; получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата за транспорт; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връща на подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката става собственост на Да. ДА има правото, в качеството си на собственик, да я продаде на търг или унищожи.

37. Унищожаването на пратки по т.36 се извършва с протокол от комисия, съставена от трима служители на ДА по следния начин:

37.1. Предмети в малки пакети и колети, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на ДА;

37.2. Предмети, непродадени след търга по т.36., се унищожават по подходящ начин.

Раздел VII: Права и задължения на ДА, Подателите и Получателите на услуги

38. ДА има следните права и задължения:

38.1. ДА е длъжен да предоставя услуги при условия на равнопоставеност на потребителите;

38.2. ДА е длъжен да постави на видно и достъпно за потребителите място във всеки офис:
– Общи условия на договора с потребителите;
– Тарифи на услуги;
– Информация за местата за достъп, където се предоставят услуги;
– Изисквания относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратките;
– Работното време на офис;
– Забранените предмети и вещества за поставяне в пратки;
– Срокове за приемане и обработка на рекламации, размери на обезщетения.

38.3. ДА има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно.

38.4. ДА има право да доопакова и/или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратки за установяване на коректното тарифно тегло на пратките и при обявено от Подател некоректно такова да ги претарифира;

38.5. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, ДА има право да извърши проверка на пратката. При установяване на такива в пратката те се вадят и унищожават. Останалата част от пратката се изпраща към получателя. Ако не желаете вашата пратка да бъде проверена, моля не използвайте услугите на ДА.

38.6. ДА си запазва правото да изменя настоящите Общи условия в зависимост от изменението на конюнктурата на пазара.

39.Потребителите имат следните права и задължения:

39.1. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, Тарифата за услуги, изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратки, работното време на офиси;

39.2. Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и да получат съответно обезщетение;

39.3. Подателите имат право да застраховат** своите пратки, като застраховката** е 5% от Обявената стойност* на пратката. За Обявената стойност* на пратката се приема стойността, посочена в товарителницата, подписана от Служителя на ДА и Подателя на пратката.

39.4. Подателите на пратки са длъжни:
– да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на адресиране;
– да подават пратките с опаковка и затваряне, съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност;
– да не поставят забранени предмети и вещества в пратките.

40. ДА е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.

41. Доставчикът се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни при извършването на предоставяните услуги.

42. Доставчикът се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя, преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на ДА

43. Подателите и получателите на пратки имат следните права и задължения:

43.1. Подателите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на ДА по изпълнението на разпорежданията;

43.2. Подателите, на основание т. 43.1., предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:
– промяна на избрания от Подателя офис на ДА, кoйто да извърши доставката на пратката, избирайки между възможните такива в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;
– промяна на посочения от Подателя адрес на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;
– промяна на посочения от Подателя ден за доставка, в рамките на населеното място до което е изпратена пратката.

43.3. Подателите са длъжни да опаковат пратките си във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност. При изрична заявка от подателя, ДА доставя срещу допълнително заплащане здрава картонена кутия за опаковането на пратката, с размери и цена обявени в Тарифата;

43.4. Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки на имуществото/служителите на Да или на други пратки/лица. Отговорността е в размер на понесените от служител на ДА загуби или изплатените обезщетения;

43.5. Подателите са длъжни да заплатят стойността на услугата за пратки изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;

43.6. Подателите и получателите имат право да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Да услуги, да подават молби и рекламации, както и да получават обезщетения при нанесени от ДА вреди, съгласно условията на Раздел VIII от настоящите ОУ.

Раздел VIII: Превоз на специфични товари

44. Специфични товари са:
– всички товари, които е възможно да нарушат външния вид и/или целостта на останалите пратки и/или застрашават сигурността на лицата, извършващи транспортирането и товаро-разтоварните дейности;
– които изискват особена опаковка, за да бъдат приведени във вид при който ще бъдат превозвани безопасно от служител на ДА;
– които се обработват в системата на ДА при специални указания за начина на транспортиране (посока, не прегъвай, не обръщай и пр.).

44.1. Специфичните товари са:
– всички химични вещества за лабораторни цели;
– ваксини и готови лекарствени форми и субстанции за хуманитарната и ветеринарната медицина;
– бои, лакове, лепила, масла и други багрилни вещества, поставени в бидони, баки, туби и кутии;
– парфюмерийни продукти;
– двигатели, скоростни кутии, резервоари, казанчета за охладителна течност и радиатори, бензинови/дизелови горивонагнетателни помпи, диференциали, (хидравлични) рейки, (хидравлични) цилиндри, мотори/скутери и техни части или други машинни елементи, авточасти втора употреби и редуктори, съдържащи: масла, антифризи и др.течности; заредени с електролит акумулатори.

44.2. Специфичен товар се приема от подателя за транспорт само във вид и опаковка, която гарантира, че той няма да наруши или изцапа външния вид и целостта на опаковката и съдържание на други пратки и не застрашава сигурността на лицата, извършващи транспортирането и товаро-разтоварната дейност.

44.3. В случаите, когато т.42.2 не е изпълнена ДА приема пратката като я доопакова срещу допълнително заплащане за сметка на Подател/Получател. С това поема отговорност за транспортирането й и гарантира, че тя няма да нанесе щети по други пратки и ще бъде превозена безопасно.

Раздел IХ: Забранени за пренасяне предмети и вещества

45. В пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества:

■ Animals, animal parts, livestock and insects / Животни, животински частим, насекоми и добитък.

■ Antiques* / Антики, Движими паметници на културата за които няма издадено разрешение или сертификат;

■  Knives, forks, machetes, sword / Ножове, вилици, мачете, саби и мечове.

■ Artwork or works of art (or similar materials) / Произведения на изкуството и подобни такива

■ Cigarettes (tobacco and tobacco products) / Цигари, пури и тютюневи издения

■ Credit or debit cards ; Currency ; Money orders ; Stamps ; Cashiers or travellers cheques / Кредитни и дебитни карти, Валути, пощенски марки, парични чекове или чекове за пътуване.

■ Drugs / Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества

■ Firearms (including replicas & imitations)/ Оръжия, боеприпаси и имитиращи такива, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети

■ Flora / Цветя, дървета, семена

■ Imitation weaponry ; Weapons, explosives and munitions: Оръжия, боеприпаси и експлозиви.

■ Important documents (passports, tenders, share & option certificates)  Важни документи като: паспорти, лични карти, акт за раждане, акции и ценни книжа.

■ Jewellery or valuable items of wear (including occasional items of wear, designer items such as clothing, watches, shoes & handbags) ; Precious stones or metals / Бижута и скъпоценни предмети като: скъпи дрехи, обувки, часовници и чанти.

■ Medicines / Лекарства.

■ Multiple parcels strapped together / Много пратки прекрепени една към друга.

■ Paint / Боя

■ Radioactive material / Радиоактивни материали

■ Ceramics ;  China  ; Fossils  ;  Glass ;  Pottery ; Stonewear  / Керамика, порцелан, фосили, стъклени предмети, каменни изделия.

■ Alcoholic beverages / Алкохол

■ Food ; Liquids  ; Plants  ; Bullion  / Хранителни продукти ; течности ;

Our transit system is not suitable for carrying shipments containing / Нашата куриерска система не е подходяща за транспортиране на:

■ Oils / Масла.

■ Paint / Бои.

■ Ceramics / Керамика.

■ China / Порцелан.

■ Fossils / Вкаменелости

■ Glass / Стъклени предмети.

■ Pottery / Керамика

■ Stonewear / Каменни изделия

■ Televisions or other electronic graphical display systems (with screen size exceeding 37 inches) / Телевизори или други техники с по-голям екран от 37 инча.

■ Items which are made from, or consist of rock (whether igneous, metamorphic, sedimentary or otherwise) Предмети с каменно съдържание или части.
■ Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети
■ Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Да или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения
■ Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

We accept no liability for damage caused to the same / „Доставка от Англия“ не носи отговорност за щети на:

■ Alcoholic beverages / Алкохол.

■ Food / Хранителни продукти.

■ Liquids / Течности.

■ Plants / Разстения.

45.1 Забранените за транспорт предмети и вещества се изваждат от пратката и се унищожават

Раздел Х: Процедури за рекламации и обезщетения

46. Рекламация към ДА може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за услуга или договора за пряка доставка единствено в момента на приемане на пратката от служител на ДА. Служителят на ДА съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство.
Право на рекламация има получателят на пратката.

47. Служителят доставил пратката не носи отговорност при доставка на пратка до пощенска кутия на Получател, когато писмено същият е помолил ДА да остави пратката в пощенска кутия на Получателя, без той да присъства на самото получаване.

48. В случай, че Подателят е посочил непълен/неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, ОПЕРАТОРЪТ не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.

49. Операторът носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).

50. Операторът се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на
задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.

51. Рекламацията може да се приеме от ДА като основателна единствено и само тогава, когато са изпълнени условията по т.44 от настоящите Общи условия, заплатени са всички дължими на ДА суми без отлагане или прихващане и са представени необходими документи, определени от ДА, а именно: (1) Констативен протокол, двустранно подписан от служител на ДА и Клиент.

52. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието или забавено изпълнение на договора за пряка доставка по разносен лист на Съобщения се удостоверява със запис в разносния лист от Получателя и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. Служителят на ОПЕРАТОРА е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.

53. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на куриерска пратка, или забавено изпълнение на куриерската услуга се удостоверява със запис в товарителницата и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.

54. Обезщетението по рекламации, касаещи забавено изпълнение на куриерската услуга, липса или повреда на част от съдържанието на пратка без Обявена стойност* се определя от ДА и е в размер на 10 (десет) £ или 20 (двадесет) лева.

54.1. Обезщетението по рекламации, касаещи липса или повреда на част от съдържанието на пратка с Обявена стойност* се определя от ДА и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност*.

54.2. За Обявена стойност* на пратката се приема стойността, посочена в товарителницата, подписана от служител на ДА и Подателя на пратката. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови.

54.3. Със задължително вписване на Обявена стойност* се приемат за превоз всички чупливи пратки и пратките, изброени в т.43.3. от тези ОУ;

54.4. При отказ на Подателя да използва услуга застраховка по Обявена стойност*, за която съгласно процедурите на ДА се изисква такава услуга, пратката се приема без Обявена стойност*;

54.5. За действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови пратката във вида, в който е предадена за превоз. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.

55. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на пратка без Обявена стойност* се определя от ДА и е в размер на 20 (двадесет) лева на колет.

56. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка с Обявена стойност* се определя от ДА като по негова преценка се изплаща парично обезщетение до размера на Обявената стойност или се предава аналогична стока.

57. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен, след представяне на нужните документи в срок от 14 работни дни да уведоми рекламанта за резултата по рекламацията.

58. При настъпване на рекламационно събитие по пратки с Обявена стойност*, за които се установи, че заявените от Подателя данни, записани в товарителницата на ДА са неверни, ДА си запазва правото да не изплаща пълния размер на Обявената стойност* на пратката.

59. При изплатено обезщетение от ДА, равно на стойността на стоката, по рекламация на Клиента, ДА става собственик на рекламираната стока. Клиентът се задължава да я предаде на ДА преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното Споразумение.

60. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на ДА е три работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между служителя на ДА и Клиента за размера на приетия от ДА иск. Споразумението се изпраща до Клиента от ДА ведно с Уведомителното писмо за приключване на рекламацията.

Раздел ХI: Ред за решаване на спорове

61. Споровете между Потребителите и ОПЕРАТОРЪТ се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

* За Обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена в товарителницата, подписана от служителя на ДА и Подателя на пратката. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови.

ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКА ПО ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ е 5% от Обявената стойност*.

**Застраховат се пратки, които съдържат нови стоки на база Обявена стойност и само ако имат опаковка, отговаряща на изискванията за транспортиране. Неподходяща е опаковката, която не осигурява застрахования предмет срещу обичайните рискове на превоза. Опаковката трябва да е надеждна за опазване на предмета, да осигурява твърдост и надеждност на колета, да има вътрешна и външна изолация на предметите срещу механични увреждания. Пратки, покрити само с полиетиленово фолио/найлон и/или тънка хартия/кашони се считат за неопаковани. Не приемаме рекламации за повредни куфари, сакове и чанти, когато същите не са опаковани допълнително със стреч, бабалс или твърд кашон.
Застраховката покрива рисковете: повреждане при транспортиране или товаро-разтоварна дейност, намокряне, пожар, кражба с взлом, счупване в гореизброените случаи. При настъпило застрахователно събитие, Подателят е длъжен да докаже стойността на повреденото и/или загубено имущество, чрез представяне на фактури, митнически декларации, договори за покупко-продажба на лично имущество в зависимост от търговската сделка. В случай, че същото не бъде извършено ДА ще откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

В покритите със застраховката рискове не се включват:

1.загуби и щети с последващ характер (като нереализрани приходи и печалби, загуба на пазари, репутация и др.)

2. Всички загуби и щети, причинени от забавяния при доставката.

3. Случаите, в които загубите са възникнали в резултат на нарушение от страна на Подателя на задълженията му по настоящите Общи условия.

Превоз на Телевизори, Монитори, Лаптопи, Техника или Стъклени предмети ( включително и такива с частично Стъкло)- Изисква се да бъдат опаковани в оригинален/твърд кашон и допълнително опаковане на екран/монитор/стъкло с бабалс или картон. Може да се направи застраховка по обявена при предаване на пратката стойност и при възникнала повреда/загуба се изплаща съответната щета. Застраховка по Обявена стойност е 5% ( минимум £10). Проверката на пратката е задължителна при приемане и предаване пред Служител на ДА. Рекламации за пратка, след предване на клиента, не се приемат. При превоз на такъв вид пратки и при отказ на клиента да се застрахова пратката, обезщетението при повреда/загуба е максимум £80.

Рекламации за пратки със или без застраховка по Обявена стойност се разглеждат само, ако рекламацията е направена при приемане на пратката от Получателя в присъствие на служител на ДА. В 3 дневен срок трябва да се докаже по опис/снимки/протоколи всички липси, повреди или пълна загуба.
Обещетението, което ДА трябва да заплати при доказани щети на пратки без застраховки по Обявена стойност е £3 на кг повредено/загубено тегло, максималното обезщетение може да бъде – £80 или 200 лв.